top of page

תקנון הגרלה 

מטרה: פרסום ושיווק/חשיפה והגעה לקהל יעד/יצירת קשר חיובי עם לקוח.

הפרס: שישיית בן אנד ג'ריס 

אמצעי: אינסטגרם

 

תקנון

כללי:

ארגון "סחר הוגן ישראל" ומנהל את דף האינסטגרם fair trade israel

מכריזה על פעילות נושאת פרס ("התחרות").

ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את "סחר הוגן ישראל" (להלן:

הארגון) מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור

בתחרות .

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי התחרות:

1. ההגרלה פתוחה לכל בעלי חשבון אינסטגרם פעיל (שאינו פיקטיבי), כאשר ניתן להירשם עם אותו

פרופיל אינסטגרם רק פעם אחת מכל הפרופילים המפרסמים את ההגרלה.

2. התחרות תחל ב- 20.04 ותסתיים ב- 25.4.2021.

3. על מנת להשתתף בתחרות המשתתפים חייבים לבצע את הפעולות הבאות:

א. לתייג 3 בני / בנות נוער
ב. לשתף בסטורי
ג. לעקוב אחרי החשבון : fair trade israel

 

 

כיצד יבחר הזוכה:

5. ביום 26.4.2021 - יעלה סטורי הכרזה ויפורסם הזוכה

6. יוגרל\תוגרל הזוכה מבין מבין כל המשתתפים על ידי אתר ההגרלות www.random.org

8. יבחר/תיבחר זוכה אחד\ת בלבד . שם הזוכה יפורסם בדף האינסטגרם וגם

באמצעות הודעה פרטית לאותו משתמש.

9. ההכרזה על הזוכה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.

10 . הארגון רשאי בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.

11 . הפרס: שישיית בן אנד ג'ריס עם שליח עד הבית

12 . הארגון רשאי להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, ללא

הודעה מקדימה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.

 

זכייה:

1. שם הזוכה יפורסם בהודעה על הזוכים בדף האינסטגרם

2. לזוכה תישלח הודעה פרטית דרך האינסטגרם או דרך נציג מטעם הארגון.

3. הזוכה יקבל את המוצרים עד הבית מטעם החברה.

4. הפרס יישלח אל הזוכה בתוך 30 יום מקבלת פרטיו המלאים של הזוכה (שם מלא, טלפון)

6. זוכה אשר לא יצר קשר עם "סחר הוגן ישראל" 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב

כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד

החברה ובגין אובדן זכות קבלת הפרס.

 

תנאים נוספים:

1. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור

והמתייחס לתחרות ו/או בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה.

2. הפרס אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי בחנות ולא ניתן לקבל פרס אחר.

3. החברה רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

המפקח על ההגרלה הינו רו"ח מטעם הארגון.

ההגרלה מתקיימת בהתאם לאישור שניתן על ידי משרד האוצר להגרלות מסוג זה.

bottom of page